Årsrapportmeddelelse 2011


8. marts 2012

Virksomhedens hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet har i regnskabsåret 2011 bestået i at drive fodboldvirksomhed, og dermed beslægtet virksomhed. Aktiviteterne omfatter salg af sponsorater, entré- og tv-indtægter, udlejning af lounge og skybox faciliteter samt indtægter ved deltagelse i turneringer, der er foreskrevet af DBU. Herudover omfatter aktiviteten køb, salg og udlejning af spillere, samt arbejde med udvikling af talenter via selskabets koncept ”Den Gule tråd”.

AC Horsens A/S strategi er at udvikle virksomheden til en oplevelsesvirksomhed, der når ud til et endnu bredere publikum, og dermed skaber større synlighed i lokalområdet, regionalt samt nationalt, og dermed styrker grundlaget for fremtidig sponsorindtjening.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Den økonomiske udvikling i AC Horsens A/S var omsætningsmæssigt i positiv fremgang i 2011 forhold til 2010, men resultatet stod dog ikke mål med de opstillede resultatforventninger for 2011. Resultatet for 2011 må derfor samlet set vurderes som værende ikke tilfredsstillende.

Omsætning

Årets samlede omsætning blev 42,3 mio. kr. mod 30,9 mio. kr. i 2010. Omsætningstigningen skyldes primært øgede TV-indtægter i anden halvdel af 2011, samt øgede sponsorindtægter, matchday indtægter samt øget udlejning af loungefaciliteter. Den samlede omsætning står dog ikke mål med samlede omsætningsforventning for 2011.

Resultat

Årets underskud efter skat på 9,2 mio. kr. betegnes af bestyrelsen som værende ikke tilfredsstillende. Årets underskud ligger inden for de tidligere udmeldte forventninger om et underskud før skat på 8 - 10 mio. kr. for 2011. Det negative resultat skyldes primært at sponsorindtægter ikke stod mål med forventningerne for 2011.

På indtægtssiden har tv-aftalerne for så vidt angår anden halvdel af 2011 haft en positiv indvirkning på resultatet. Betalingen for tv-aftalerne tilfalder hovedsagligt klubberne i Superligaen. Beløbet fordeles efter forskellige parametre, hvoraf placeringsdelen ikke er en uvæsentlig faktor. AC Horsens A/S opnåede i første halvdel af året en slutplacering som nr. 9 i Superligaen, hvilket betød at TV-pengene udgjorde en lavere andel end forventet. Placeringen i Superligaen i efteråret 2011 var en flot placering som nr. 4 og har betydet en større andel af TV-pengene end forventet.

Udbetalingen af TV-penge er afhængig af den likviditet, der følger af aftalen. AC Horsens A/S har ikke som tidligere et tilgodehavende vedrørende TV-midlerne.

Transferaktiviteter

Årets resultat er endvidere præget af få indtægtsgivende transferaktiviteter. Vi har i året solgt Andreas Augustsson til Elfsborg i Sverige for et ikke offentliggjort transferbeløb. På tilgangssiden har vi tilknyttet følgende spillere på købsaftaler:

Henrik Toft købt i OB og tiltrådt pr. 1/7-2011 Jeppe Mehl købt i EFB og tiltrådt pr. 1/7-2011 Der har ikke været yderligere transferaktiviteter i 2011.

Egenkapital

Selskabets egenkapital udgør 15,6 mio. kr. pr. 31. december 2011, hvilket opfylder DBU’s licenskrav i forhold til lønsummen.

Aktieemission/kapitaltilførsel

Bestyrelsen i AC Horsens A/S har besluttet at gennemføre en aktiemission/kapitaltilførsel i foråret 2012. Baggrunden for dette tiltag er, at man ønsker at øge egenkapitalen, således at AC Horsens A/S har økonomien til fortsat at sikre fodbold på højt niveau. Målet for AC Horsens A/S er, at den daglige drift kører i positiv gænge, og at man via en aktieemission sikrer en fortsat stabil økonomi i AC Horsens A/S, de nærmere præmisser og tidsplan med videre, vil blive offentliggjort på et senere tidspunkt primo 2012.

Bestyrelsen i AC Horsens har indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 22.marts 2012 og indkaldelse samt dagsorden kan downloades på www.achorsens.dk.

Sportslig udvikling

For AC Horsens A/S er året 2011 forløbet tilfredsstillende. En placering som nr. 9 i Superligaen ved udgangen af sæson 2010/11 betød, at målsætningen om overlevelse i år ét efter oprykningen i 2009/10 blev efterlevet. Efter opnået målsætning om forbliven i Superligaen, gik AC Horsens A/S styrket ind til den nye sæson. Med fastholdelse af truppen fra foråret suppleret med nye spillere, lykkedes det at opnå en flot 4. plads i Superligaen ved afslutning af efteråret 2011. Herudover lykkedes det AC Horsens A/S at spille sig i semifinalerne i Pokalturneringen mod HB Køge med mulighed for at komme i Pokalfinalen den 17/5 2012.

Ledelsen har stor tiltro til, at det skal lykkes at sikre en placering fra nr. 6 og opefter i Superligaen ved sæsonens afslutning ultimo maj 2012.

Den fremtidige sportslige målsætning er fortsat deltagelse i Superligaen og en etablering som midterklub. Herudover skal det samtidig sikres, at AC Horsens A/S er en attraktiv klub for talentfulde spillere, der ønsker at finde et springbræt til en stor fodboldkarriere. Den sportslige målsætning er ligeledes at udvikle konceptet omkring udvikling af trænere og ungdomsspillere i konceptet ”Den Gule Tråd”. Dette sker i tæt samarbejde med AC Horsens A/S’ 20 samarbejdsklubber i regionen, et koncept som er unikt i dansk fodbold, da det tager udgangspunkt i udvikling af trænere og spillere fra U5 til og med U19.

Ligeledes er det en målsætning at sikre, at AC Horsens A/S er en attraktiv klub blandt danske og udenlandske spillere at komme til. Dette skal ske igennem god mandskabspleje, professionel behandling af medarbejdere, udvikling af spillerne enkeltvis, udvikling af holdet, positiv spillestil og sidst men ikke mindst gode resultater i den danske Superliga.

Johnny Mølby har fungeret som cheftræner og sammen med diverse assistenttrænere, har vi haft et godt trænerteam i 2011. Mads Rieper, som tiltrådte 1/1 2011 på en kort aftale, ønskede af tidsmæssige årsager ikke at fortsætte i AC Horsens A/S, og i stedet ansatte vi Jan Vingaard pr. 1/7 2011. Vi har en trænerstab i konstant udvikling, og en stab der sikrer, at vi fortsat har stor tiltro til positive sportslige resultater i fremtiden.

I foråret 2011 havde vi et gennemsnitligt tilskuertal på 4.413 tilskuere, og i efteråret 2011 har vi haft et gennemsnitligt tilskuerantal på 5.044 i Superligaen. Det er en positiv fremgang i forhold til tidligere år og med løbende nye tiltag og gode sportslige resultater, er der en forventning om, at tilskuerantallet også for de kommende år vil være i positiv fremgang.

Kapitalberedskab

Selskabets egenkapital udgør 15,6 mio. kr.

Forventninger til fremtiden

Selskabet har i regnskabsåret fortsat forpligtet sig vedrørende leje af lounge, skyboxe og kontorfaciliteter, samt fortsættelse af tidligere indgået brugskontrakt med Horsens Kommune vedrørende stadion.

Selskabet budgetterer for 2012 med en forøgelse af sponsorindtægter og salg fra boder og øget entreindtægter, ligesom der budgetteres med en forøgelse af TV-penge i forbindelse med den nye TV-aftale, som træder i kraft i efteråret 2012. Herudover er målsætningen også en placering som minimum nr. 6 i Superligaen i sæsonen 2012/13. Selskabet forventer ligeledes en væsentligt større lejeindtægt i forbindelse med udlejning af skyboxe og lounge under afholdelse af EU formandsmøde i Horsens i perioden april - juni 2012.

For det kommende regnskabsår budgetterer bestyrelsen med en omsætning på mellem 49 - 52 mio. kr. og et positivt resultat før skat på mellem 4 – 7 mio. kr.

Den globale økonomiske situation kan også i 2012 komme til at påvirke AC Horsens A/S i højere grad end umiddelbart forventet.

AC Horsens A/S har i 2012 og fremover fundet det niveau, spillemæssigt og udgiftsmæssigt, der kræves for at fastholde positionen som Superligahold. Der vil i årene fremover blive fokuseret på videreudvikling og salg af spillere. Samtidig er der en forventning om at sponsor-, entre- og øvrige stadionindtægter vil stige.

Selskabets egenkapital forventes reetableret gennem fremtidig drift i takt med, at selskabets aktiviteter bliver overskudsgivende og/eller ved tilførsel af kapital.

Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes i aulaen på Learnmark, Stadionsvej 2, Horsens torsdag den 12. april 2012 kl. 17.00 og dagsorden er i henhold til vedtægterne. Årsrapporten er godkendt og underskrevet af bestyrelsen den 8. marts 2012. Dagsorden og Årsrapport 2011 vil senest 8 dage før generalforsamlingen være fremlagt til gennemsyn på selskabets kontor. Årsrapporten kan downloades direkte på www.achorsens.dk.

 

Med sportslig hilsen

 

Ole W. Rasmussen

Bestyrelsesformand