Ordensreglement

Ordensreglement

Tilskuere på Nordstern Arena Horsens skal føle sig velkomne. Derfor skal alle tage hensyn til hinanden – det gælder tilskuere, officials, kontrollører, servicepersonale og andre, der har et ærinde på stadion.

Se Superligaens folder “Sammen om en god oplevelse”.

Provokerende og truende adfærd, anstiftelse til uro, slagsmål eller anden optræden, der generer tilskuere eller arrangører vil medføre bortvisning og eventuelt karantæne. Hvis tilskuere føler sig generet eller truet, opfordres de til at kontakte kontrollørerne.

Tilskuere skal på forlangende af vagterne lade sig kropsvisitere og fremvise indhold af tasker o.l. En tilskuer, der er i besiddelse af ikke-tilladte effekter eller er påvirket af spiritus, euforiserende stoffer eller medicin m.v., kan nægtes adgang til eller bortvises fra stadion.

Nordstern Arena Horsens er videoovervåget. Dokumentation for overtrædelse af ordensreglementet kan derfor videregives til politiet og eventuelt blive opført i det såkaldte ”hooligan-register”.

Videoovervågning
Nordstern Arena Horsens er videoovervåget. Dokumentation for overtrædelse af ordensreglementet kan derfor videregives til politiet og DBU’s disciplinære system til brug for behandling af sager vedrørende overtrædelse af ordensreglementet. Oplysningerne gemmes som udgangspunkt i op til 30 dage, hvorefter de slettes. Oplysningerne kan dog gemmes længere, hvis det er nødvendigt med henblik på undersøgelse eller dokumentation af konkrete hændelser.

 • Kun personer med gyldig billet til arrangementet har adgang til stadion. Bemærk venligst at kamptidspunkter kan være ændret. Billetten giver adgang til den omhandlende kamp uanset kamptidspunktet er ændret
 • Billetter refunderes ikke ved aflysning eller flytning af kampe
 • Billetter er kun gyldige med kontrolkupon og gælder kun til den påtrykte plads
 • Når billetten er anvendt én gang, kan den ikke anvendes igen (hvis man forlader stadionområdet, kan man ikke komme ind igen)
 • Flag, bannere, creperuller mv. skal være af brandhæmmende materialer
 • Racistiske, homofobiske og andre nedsættende eller diskriminerende ytringer er strengt forbudt
 • Alle pyrotekniske genstande er jf. ordensreglementet forbudt. Personer medbringende dette vil blive overgivet til politiet
 • Ønskes andre tiltag, skal disse godkendes af sikkerhedschef Søren Kjærsenest syv dage inden kampen.

          Det er IKKE tilladt:

 • At medbringe genstande som for eksempel flasker, termokander, paraplyer, dåser eller andet der kan anvendes som kasteskyts eller våben
 • Det er ikke tilladt at bære udeholdets farver eller merchandise (flag, trøjer halstørklæder mv) i andre tilskuerafsnit end udeholdets tildelte afsnit. Kontrollørerne er berettigede til at bortvise gæster, der ikke overholder dette forbud. De involverede personer vil dog, så vidt det er muligt og efter en konkret vurdering, blive anmodet om at bortskaffe det forbudsramte merchandise og lignende. Alternativt vil man, efter en konkret sikkerhedsvurdering, blive henvist til det tildelte udebaneafsnit, såfremt der er ledige pladser
 • At medbringe mad- og drikkevarer, der ikke er købt på Nordstern Arena Horsens
 • At medbringe og fremføre reklamer og politiske budskaber (herunder ULTRAS)
 • At kaste med genstande eller væsker
 • At medtage eller foretage afbrænding af fyrværkeri og nødblus. Alle pyrotekniske genstande er jf. ordensreglementet forbudt. Personer medbringende dette vil blive overgivet til politiet. 
 • At medtage eller benytte tudehorn eller megafon, medmindre der foreligger skriftlig tilladelse fra arrangøren. Kontakt evt. sikkerhedschef Søren Kjær.
 • At forcere banderne samt betræde fodboldbanen
 • At forrette sin nødtørft uden for toiletterne
 • At optage levende billeder eller lyd uden forudgående skriftlig tilladelse fra arrangøren, uanset fremgangsmåde. Kontakt evt. sikkerhedschef Søren Kjær.
 • At opsætte plakater eller mærkater, uddele løbesedler eller brochurer og at sælge noget uden forudgående skriftlig aftale med arrangøren. Kontakt evt. sikkerhedschef Søren Kjær.
 • At opholde sig på trapper og gangarealer og på øvrige flugtveje
 • Kommercielle aktiviteter af enhver kræver aftale med AC Horsens. Kommerciel aktivitet kan være, men er ikke begrænset til salg af varer og tjenester, indsamling af data, lyd og billede med henblik på videresalg eller offentliggørelse i kommercielt øjemed fx videresalg til bookmakere eller deres underleverandører. Overtrædelser af dette vilkår, kan medføre bortvisning samt karantæne og erstatning af klubbens tab som følge af aktiviteten.

Ovenstående punkter er ikke udtømmende.

For overtrædelser af ordensreglementet kan der udstedes karantæne fra Nordstern Arena Horsens eller fra ethvert andet arrangement med tilknytning til AC Horsens, uanset hvor arrangementet afvikles.

Anvisninger fra vagterne skal til enhver tid efterkommes. Overtrædelse af ordensreglementet vil medføre omgående bortvisning samt evt. straf- og erstatningsansvar og udelukkelse/karantæne.

Forbud og afgifter for overtrædelser:

Det er forbudt at forcere hegnet omkring fodboldbanen eller på anden vis opnå adgang til fodboldbanen. Gæster, der forcerer, forsøger at forcere eller har forceret hegnet omkring fodboldbanen eller på anden vis opnår eller forsøger at opnå adgang til fodboldbanen vil blive opkrævet en afgift på 10.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.

Det er forbudt at besidde pyroteknik på stadion. Gæster, der medbringer eller forsøger at medbringe fyrværkeri, lysraketter, romerlys eller andre pyrotekniske genstande vil blive opkrævet en afgift på 5.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.

Det er forbudt at benytte pyroteknik på stadion. Gæster, der benytter sig af fyrværkeri, lysraketter, romerlys eller andre pyrotekniske genstande, vil blive opkrævet en afgift på 5.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.

Det er forbudt at kaste genstande på eller mod banen og/eller mod andre tilskuere. Gæster, der kaster med genstande på banen eller mod banen og/eller mod andre tilskuere vil blive opkrævet en afgift på 5.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.

Det er forbudt at forsøge på eller at tage ophold på stadion, for personer der er ramt af karantæne. Ophold på stadion eller forsøg på at tage ophold på stadion af karantæneramte personer vil blive opkrævet en afgift på 5.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.

Det er forbudt at besidde og/eller benytte maskering på stadion. Gæster, der besidder og/eller benytter maskering, vil blive opkrævet en afgift på 5.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.

Betaling af ovennævnte afgifter udelukker ikke anvendelse af øvrige sanktioner og retsforfølgelse.

For overtrædelser af ordensreglementet kan der udstedes karantæne fra Nordstern Arena Horsens eller fra ethvert andet arrangement med tilknytning til AC Horsens, uanset hvor arrangementet afvikles.

TIFO:

I nedenstående tabel fremgår minimumstandarderne for Tifomateriale i forbindelse med afviklingen af kampe i Superligaen:

Type 

Materiale 

Maksimummål 

Bannere

Stof*
Plastik 

1m x 5m

Store Flag 

Stof*
Plastik
Elektrikerrør
Træpinde
Teleskopstænger 

3m x 3m 

Små Flag 

Stof*
Plastik
Elektrikerrør
Træpinde 

1,5m x 1,5m 

Trommer 

 

 

Megafoner 

 

 

Creperuller*** 

 

 

Mosaik plader/  Strimler 

Stof*
Plastik 

 

* Klubben kan forlange, at materialet skal være brandimprægneret.

** For almindelige/enkelte flag gælder klubbens ordensreglement.

*** Visse klubber tillader ikke crepes pga. lokale regler.

Der gives tilladelse under hensyntagen til klubbens historik i forhold til uhensigtsmæssig brug af TIFO.

Foruden minimumstandarderne har klubberne og fans mulighed for at indgå aftale om, at afvikle større koordinerede TIFO arrangementer, hvor der laves særskilt og forudgående aftale omkring volumen og størrelse ift. ovennævnte. 

Afstemning mellem klubber og fans før kampen

For at sikre de bedst mulige forudsætninger for afvikling af TIFO aktiviteter, anbefales det, at klubberne og fangrupperne indgår aftaler forud for hver kamp, hvad angår dimension og afvikling. Der skal ansøges om TIFO tilladelse 7 dage forinden kampen. Det betyder ikke, at der ikke kan opnås tilladelse herefter, men at klubben har mulighed for at sige nej. 

Kommunikationen skal gå til sikkerhedschef Søren Kjær.

Det anbefales at klubber og fangrupper koordinerer med hinanden senest en uge før kampafvikling. Følgende forhold bør særligt afstemmes:

 • Størrelse
 • Antal
 • Placering
 • Budskab (tekst og symbolik) 
 • Indførelse af TIFO på stadion (visitation/godkendelse)
 • Afvikling (beskrivelse / tidsplan)

Revideret den 25. september 2021